Polityka prywatności

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Jesteśmy spółką działającą pod nazwą Slackhouse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Czeremchy 11 (91-866), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000553629. Nasz REGON to 3612822250, NIP 7262656478, zaś kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł. Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu +48 502958102, e-mailem: biuro@slackhouse.pl lub pisząc na nasz adres korespondencyjny: ul. Czeremchy 11, 91-866 Łódź. To my zbieramy Twoje dane i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.
 2. Jakie dane zbieramy?
  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny (ulica, numer posesji i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
  • numer NIP i nazwa firmy (w przypadku faktur VAT),
  • numer telefonu,
  • adres e-mail. 
 3. Kiedy je zbieramy?
  Zbieramy Twoje dane osobowe w momencie gdy:
  • rejestrujesz się w naszym sklepie zakładając Konto,
  • finalizujesz zakupy i dokonujesz za nie płatności,
  • podczas korzystania z funkcjonalności Sklepu (np. logując się na swoje konto). 
 4. Dlaczego i w jakim celu zbieramy dane?
  Zbieramy dane, aby wykorzystać je do następujących celów:
  • korzystania z funkcjonalności sklepu (w tym zalogowania się do niego),
  • zawierania i realizowania Umów Sprzedaży Produktu,
  • przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług (np. Regulaminu),
  • obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi Umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego,
  • sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur,
  • prowadzenie korespondencji z Tobą,
  • celów archiwalnych,
  • realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
   Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
  • informowania o nowościach, promocjach i konkursach,
  • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
  • przeprowadzania ankiet i badań statystycznych mających na celu udoskonalanie Sklepu.
 5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?
  Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas Umowy Sprzedaży oraz obsługa składanych przez Ciebie zamówień. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 6. Kto będzie odbiorcą danych?
  • Banki i operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych (pobrań), w tym: Tpay (Krajowy Integrator Płatności S.A.), PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
  • Wybrani przez Ciebie operatorzy logistyczni jak DPD, UPS, FedEx, TNT, Poczta Polska, InPost, a także ich podwykonawcy, w tym serwis pośredniczący Apaczka.pl (R2G Polska Sp. z o.o.). Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować się telefonicznie z Tobą (odbiorcą przesyłki) pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia przesyłki.
  • Podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną Slackhouse Sp. z o.o.
  • Podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu.
  • Osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów. Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 7. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
  Twoje dane osobowe zebrane w związku z zawarciem Umów Sprzedaży będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Slackhouse Sp. z o.o. od Klientów oraz roszczeń Klientów wobec Slackhouse Sp. z o.o. Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 10 lat.
 8. Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?
  • Możesz żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • masz także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),
  • wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzisz, że dotyczące Ciebie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych,
  • w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę cofnąć w każdym momencie, całkowicie lub częściowo, składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy zleceń, faktury elektroniczne). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Sklepu i/lub uniemożliwić zawarcie Umowy Sprzedaży.
 9. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie?
  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, jednakże nie będzie to wpływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Dane zbierane automatycznie możemy wykorzystywać w m.in. w następujących celach:
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług,
  • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych (np. uwierzytelniania, utrzymania sesji),
  • optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu (w szczególności w celu odpowiedniego wyświetlania stron internetowych w zależności od wykorzystywanego urządzenia),
  • tworzenia anonimowych statystyk, umożliwiających ulepszanie struktury i zawartości Sklepu,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

COOKIES

 1. Nasz Sklep internetowy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
 4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
 5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
 7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.