Regulamin sklepu internetowego SlackhouseShop.pl

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
 5. Sposoby i terminy płatności
 6. Koszty, terminy i sposoby dostawy
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 8. Prawo odstąpienia od umowy
 9. Własność intelektualna
 10. Zasady zamieszczania opinii o Produktach
 11. Postanowienia końcowe
 12. Załącznik – wzór reklamacji i odstąpienia od umowy

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://slackhouseshop.pl prowadzony jest przez SLACKHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000553629, NIP: 7262656478, REGON: 361282250, kapitał zakładowy 50 000 zł, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Czeremchy 11, 91-866 Łódź, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@slackhouse.pl, tel.+48 502 958 102.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep działający pod adresem internetowym http://slackhouseshop.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

2. Definicje

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. NEWSLETTER– Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, zawierający informacje o Produktach, nowościach oraz promocjach w Sklepie.
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem internetowym http://slackhouseshop.pl
 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – SLACKHOUSE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, numer KRS: 0000553629, NIP: 7262656478, REGON: 361282250, kapitał zakładowy 50 000 zł, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Czeremchy 11, 91-866 Łódź, Polska.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:
  1. składanie Zamówień na Produkty znajdujące się w bazie Sklepu za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
  2. zakładanie i prowadzenie Konta w serwisie Sklepu,
  3. subskrypcję Newslettera zawierającego informacje handlowe.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta lub/i subskrypcji Newslettera w Sklepie zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 5. Warunkiem skorzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej),
  4. włączenie w przeglądarce internetowej plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie żądania usunięcia Konta lub/i usunięcia adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@slackhouse.pl
 10. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.
 11. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (zł / PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne podatki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Jeśli adres dostawy znajduje się poza granicami Unii Europejskiej, ceny uwidocznione na stronie internetowej Sklepu są pomniejszone o stawkę podatku VAT. Przesyłki mogą podlegać cłu przewozowemu i podatkowi (w tym VAT), które są pobierane raz przy dostawie do kraju docelowego. Wszelkie takie dodatkowe koszty ponosi Klient. 
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 6. Zamówienia można składać:
  1. poprzez witrynę internetową Sklepu (http://slackhouseshop.pl) za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@slackhouse.pl
 7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 16:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży:
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Umowa Sprzedaży, na życzenie Klienta, może być potwierdzona dowodem zakupu (Faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

5. Sposoby i terminy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  3. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  4. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce „Formy płatności”.
 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 05 1750 0012 0000 0000 2888 0987 (BNP Paribas Bank Polska S.A.) SLACKHOUSE Sp. z o.o., ul. Czeremchy 11, 91-866 Łódź, NIP: 7262656478. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Tpay.pl, PyaPal) Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty kwoty zamówienia z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6. Koszty, terminy i sposoby dostawy

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty PolskiejPaczkomatów InPost-u lub firmy kurierskiej.
 3. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: Czeremchy 11, 91-866 Łódź.
 4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 Dni Roboczych.
  2. Dla Produktu oznaczonego jako „Na Zamówienie” czas kompletowania wynosi do 10 Dni Roboczych.
  3. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych na terenie Polski (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@slackhouse.pl lub pisemnie na adres: Czeremchy 11, 91-866 Łódź.
  3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Czeremchy 11, 91-866 Łódź.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@slackhouse.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument zwraca Produkt w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do określenia właściwości i cech Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

9. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://slackhouseshop.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością SLACKHOUSE Sp. z o.o. numer KRS: 0000553629, NIP: 7262656478, REGON: 361282250, ul. Czeremchy 11, 91-866 Łódź. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony http://slackhouseshop.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony http://slackhouseshop.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

10. Zasady zamieszczania opinii o Produktach

 1. Usługodawca umożliwia zamieszczanie opinii o Produktach dostępnych w ofercie handlowej Sklep .
 2. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę Usługobiorcy na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych Klientów Sklepu oraz Usługodawcę.
 3. Opinie publikowane są przy opisach Produktów których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
 4. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
  • naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych),
  • nawołujące do nienawiści czy przemocy,
  • obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi,
  • pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii gdy jej treść może stanowić naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

11. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( U. 2014 poz. 827),
  Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12. ZAŁĄCZNIK – WZÓR REKLAMACJI I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Wzór reklamacji i odstąpienia od umowy.

Slackhouse Shop